Aktualności

Regulamin licytacji lotu balonem KROSNO MIASTO SZKŁA


Utworzono 25.04.2019 r.


Regulamin licytacji „Lot balonem KROSNO MIASTO SZKŁA”

 

Regulamin licytacji z przeznaczeniem uzyskanego dochodu na wsparcie Zbyszka Piwki -podopiecznego Fundacji Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej

 

§1

Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia aukcji lotu balonem (zwanej dalej Licytacją), z której dochód zostanie przeznaczony na wsparcie podopiecznego Fundacji Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej.

 

§2

Organizatorem Licytacji jest Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej  z siedzibą w Krośnie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000221146 (zwana dalej Organizatorem).
 

 

§3

Organizatorem lotu balonem jest Lotnisko Krosno Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Żwirki i Wigury 8.

 

§4

Licytacja trwa od dnia 26.04. 2019 r. od godz. 10.00 do dnia 3.05.2019 r. do godz. 22.00
 

 

§5

Celem Licytacji jest uzyskanie środków finansowych na pomoc dla podopiecznego Fundacji.

 

§6

Przedmiotem Licytacji jest lot balonem Krosno Miasto Szkła wraz z załogą.

 

§ 7

W Licytacji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zwane dalej Uczestnikami).
 

§ 8

Licytacja odbywa się poprzez profil na portalu społecznościowym Facebook: od 26.04.2019 r. od godziny 10:00. do dnia 3.05.2019 r. do godziny 22:00.

 

§ 9


Licytowany lot krośnieńskim balonem odbędzie się planowo w dniu 5 maja 2019 r. w godzinach rannych lub wieczornych. Organizator lotu zastrzega sobie prawo do zmiany tego terminu ze względów technicznych lub pogodowych. Warunki pogodowe są kluczowym czynnikiem do odbycia lotu. Jeżeli warunki pogodowe nie pozwolą na przeprowadzenie lotu, Organizator jest zobowiązany do wyznaczenia dogodnego terminu.

 

§ 10

Aby wziąć udział w licytacji należy pod zamieszczonym postem na profilu społecznościowym Organizatora, umieścić komentarz z wpisaną proponowaną kwotą zakupu lotu. Cena musi być wyższa od ceny wywoławczej. Cena wywoławcza ustalona przez Organizatora to 500,00 PLN.

 

§ 11

Zamieszczając komentarz Uczestnik Licytacji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zamieszczonych na portalu społecznościowym.


§ 12

Licytację wygrywa Uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę.
 

§ 13

Powiadomienie Uczestnika o wygraniu licytacji odbędzie się w dniu 4.05.2019 r. drogą internetową poprzez wiadomość prywatną na portalu Facebook.

 

§ 14


Nad prawidłowością przebiegu Licytacji, w szczególności nad wyborem najkorzystniejszej ceny czuwać będzie komisja w składzie:
1. Katarzyna Bęben
2. Paweł Hawrot
3. Grażyna Więcek
 

§ 15


Osoba, która wylicytuje lot balonem otrzyma Voucher.


§ 16

Warunkiem otrzymania Vouchera jest wpłata zaoferowanej kwoty na konto Fundacji:

BANK ŚLĄSKI ODDZIAŁ KROSNO
NR 58 1050 1458 1000 0022 8442 0169

i przedstawienie dowodu wpłaty (dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu) drogą mailową na adres: fundacja-otwartych@fundacja-otwartych.home.pl.

W przypadku braku zapłaty zaoferowanej najwyższej ceny do dnia 4.05.2019 r. włącznie, prawo do zakupu licytowanego przedmiotu ma licytant proponujący najwyższą kolejną co do postąpienia cenę.
 


§ 17


Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Uczestników w związku z Licytacją będą przetwarzane w celu realizacji celu Licytacji określonego § 5.

 


§ 18

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Licytacją jest Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej.

 

§ 19

Poprzez udział w Licytacji jej Uczestnicy, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz mają prawo do wglądu do tych danych i ich poprawiania.

 

§ 20

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:


1/ problemy w funkcjonowaniu Licytacji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
2/ przerwy w funkcjonowaniu Licytacji zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
3/ udział w Licytacji niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

 

§ 21


Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu licytacji w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w tym zastrzega sobie również prawo odwołania aukcji, jak i zmiany jej warunków, w tym wydłużenia okresu trwania i zakończenia licytacji bez podania przyczyny.
 

§ 22


Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora.